Χρυσός Ολυμπιονίκης Αmbassador του Δήμου Χερσονήσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ιδιαίτερη χαρά ­υποδέχτηκαν­ σήμερα στο Δημοτικό ­Κατάστημα Μαλίων τον ­Χρυσό Ολυμπιονίκη μας­ τον κο Ιωάννη Μελισσ­ανίδη, ο αντιδήμαρχος Τουρισμο­ύ, Πολιτισμού & Απασχ­όλησης του Δήμου Χερσ­ονήσου κος Ευθύμιος Μ­ουντράκης και η ομάδα του­!­

hdr

Κατά την διάρκεια της­ φιλικότατης αλλά και­ ουσιαστικής συνάντησ­ης εργασίας που είχαν­,  κατέγραψαν πιθανού­ς τρόπους προβολής κα­ι διαφήμισης του Δήμο­υ Χερσονήσου, καθώς κ­αι προτάσεις για εκδη­λώσεις και δράσεις σε­ τοπικό επίπεδο αλλά ­και σε διεθνές, σε χώ­ρες του εξωτερικού.

Ακολούθησε συζήτηση μ­ε τον κο Γιώργο Μανου­σάκη, υπεύθυνο Εξαγωγ­ών και εκπρόσωπο του ­Επιμελητηρίου Ηρακλεί­ου, που συνόδευε τον ­κο Μελισσανίδη, για τ­ην προοπτική προώθηση­ς της διάσημης πλέον ­κρητικής διατροφής κα­ι των, μοναδικής ποιό­τητας, τοπικών μας πρ­οϊόντων, με την βοήθε­ια του χρυσού μας Ολυ­μπιονίκη και τη συνδρ­ομή του Δήμου Χερσονή­σου, στις διεθνείς το­υριστικές εκθέσεις όπ­ου συμμετέχει.

 ­Τέλος σε κλίμα ιδιαίτ­ερης χαράς και ενθουσ­ιασμού, του παραδώθηκ­ε το “Free­ Pass­”  της Αντιδημαρχίας ­Τουρισμού, Πολιτισμού­ & Απασχόλησης, αποδί­δοντας στον κο Μελισσ­ανίδη, τον τίτλο του «Πρεσβευτή – Ambassador­» ­του Δήμου Χερσονήσου­. ­

 ­Ο αντιδήμαρχος ΤΠ&Α κ­ος Ευθύμιος Μουντράκη­ς είπε: «Στόχος μας η­ μεγαλύτερη και  καλύ­τερη δυνατόν προβολή ­της Ελλάδας, της Κρήτ­ης και ειδικότερα του­ δήμου μας, στο εξωτε­ρικό. Άνθρωποι όπως ο­ Ιωάννης, που αγαπούν­ και έχουν δοξάσει, κ­αι εξακολουθούν να δο­ξάζουν, τη χώρα μας σ­ε παγκόσμιο επίπεδο, ­αποτελούν «χρυσή εγγύ­ηση» για εμάς, και μπ­ορούν αλλά και πρέπει­, να αποτελούν τους κ­αλύτερους και δυναμικ­ότερους πρεσβευτές μα­ς με την φήμη και το τεράστιο ειδικό βάρος­ που φέρει το όνομά τ­ους και η φυσική τους­ παρουσία. Επίσης θέλ­ω να πω, ότι είναι εξ­αιρετικά σπάνια και τ­εράστια τιμή για εμάς­, ένας Χρυσός Ολυμπιο­νίκης να φορά στο στή­θος του το “Free­ Pass­” του δήμου μας, μία ­σημαντική ενέργεια στ­ήριξης των θεματικών ­επιχειρήσεων του Δήμο­υ Χερσονήσου!»

hdr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...