ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γούρνες 24-1-2018
Αριθμός πρωτ. 1288
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΧΩΡΟΙ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Διακηρύσσει ότι:
ο Δήμος Χερσονήσου – σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, ν. 3852/2010 και του
Π.Δ. 270/1981 – προτίθεται να προβεί σε φανερή και προφορική μειοδοτική επαναληπτική
δημοπρασία για την εκμίσθωση οικοπέδων για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης σε
διάφορες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χερσονήσου.
Η μειοδοτική δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:
Σε πρώτη φάση (Α΄ φάση) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους με
έγγραφη προσφορά. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, ο
οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου) στο Δήμο
Χερσονήσου (Γούρνες – Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών Τ.Κ. 70014) στο Γραφείο
Πρωτοκόλλου, υπόψη γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να λάβει αριθμό
πρωτοκόλλου.
Στην προσφορά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι θα περιγράφεται λεπτομερώς το
προσφερόμενο ακίνητο και θα συνοδεύεται από τα σχετικά διαγράμματα.
Επιπλέον το κάθε προσφερόμενο ακίνητο πρέπει: να ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα,
νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε
περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους
τους συνιδιοκτήτες.
Σε δεύτερη φάση (Β΄ Φάση) θα ακολουθήσει προφορική και φανερή μειοδοσία ενώπιον της
Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από τον Δήμαρχο,
μετά τη λήψη της εκθέσεως καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων από την αρμόδια
επιτροπή εκθέσεως καταλληλότητας, στα γραφεία του Δήμου σε δημόσια συνεδρίαση και
ανάμεσα σε εκείνους που έλαβαν μέρος στη διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και των
οποίων τα οικόπεδα κρίθηκαν κατάλληλα από την αρμόδια επιτροπή και έλαβαν σχετική
πρόσκληση.
Τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:
1. Να έχουν επιφάνεια άνω των 200 τ.μ. περίπου και έως 3.000 τ.μ.
2. Να βρίσκονται εντός των συνεκτικών τμημάτων των οικισμών ή σε απόσταση το πολύ
150 μ. από τα όρια αυτών, για τις παρακάτω Δημοτικές Ενότητες του Δήμου
Χερσονήσου:
Α. Δ.Ε. ΜΑΛΙΩΝ
*Οικισμός Μαλίων μέχρι 2 ακίνητα
*Οικισμός Σταλίδας μέχρι 2 ακίνητα
*Οικισμός Μοχού μέχρι 2 ακίνητα
Β. Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
*Οικισμός Λ. Χερσονήσου μέχρι 3 ακίνητα
*Οικισμός Χερσονήσου μέχρι 2 ακίνητα
*Οικισμός Κουτουλουφαρίου μέχρι 1 ακίνητο
*Οικισμός Πισκοπιανού μέχρι 1 ακίνητο
Γ. Δ.Ε. ΓΟΥΒΩΝ
*Οικισμός Κάτω Γουβών μέχρι 2 ακίνητα
*Οικισμός Κοκκίνη Χάνι μέχρι 2 ακίνητa
*Οικισμός Γουρνών μέχρι 1 ακίνητο
*Οικισμός Βαθειανού Κάμπου μέχρι 1 ακίνητο
*Οικισμός Ανώπολης μέχρι 1 ακίνητο
3. Να διαθέτουν τοπογραφικό διάγραμμα.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες καταλλήλων οικοπέδων για τον ανωτέρω
σκοπό να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης παραλαμβάνοντας το σχετικό αντίγραφο
αυτής από τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χερσονήσου, τηλ.
2813404645, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και να υποβάλουν, σύμφωνα με τους ως
ανωτέρω όρους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από 24-1-2018
(ημέρα δημοσίευσης) έως και 13/2/2018 έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος.

 
Ο Δήμαρχος Χερσονήσου
Ιωάννης Μαστοράκης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...